Data og produkter tilgjengelig fra MET

METs datagrunnlag består av
 

For at data fra Meteorologisk institutt skal regnes som våre offisielle data må følgende krav være oppfylt:
 

  • Dataene må være produsert av Meteorologisk institutt direkte eller basert på de operasjonelle organisasjonene vi tar del i: ECMWF og EUMETSAT.
  • Instituttets ledelse har godkjent at vi kan basere eksterne leveranser på dataene og at det er etablert driftsrutiner for produksjon av dataene.

METs produkter består av:
 

  • Alle data som er bearbeidet ved at det er beregnet statistiske elementer eller gjort transformasjoner, for eksempel av typen utplukk, formatering, visualisering, sammenstilling og tolkning utgjør METs produkter. Inkluderer tilhørende metadata.
  • Produktene er et resultat av en bearbeiding med en verdiøkning ut over det datagrunnlaget gir og er basert på METs offisielle data.

For at produkter fra Meteorologisk institutt skal regnes som METs offisielle produkter må følgende krav være oppfylt:
 

  • Produkter må være basert på våre offisielle data og være produsert av oss eller våre offisielle samarbeidspartnere, med algoritmer som er kvalitetssikret og godkjent av oss.
  • METs ledelse har godkjent at vi kan basere eksterne leveranser på disse produktene og at det er etablert driftsrutiner for produksjon av produktene.

Unntak:
 

  • Det er kun offisielle data og produkter som tilgjengeliggjøres til tredjepart. Dette betyr at data og produkter som er under uttesting ved instituttet ikke vil bli tilgjengelig før de er definert som offisielle.
  • Data som vi forvalter og benytter i vårt statsoppdrag, og som etter sin art er unntatt fra offentlighet, tilgjengeliggjøres ikke for tredjepart. Dette gjelder også data og produkter som produseres av vår kommersielle aktivitet i utvalgte oppdrag.