Oppdragsverksemd

Meteorologisk institutt påtar seg kommersielle oppdrag, men begrenser seg til "faglig interessante oppdrag som videreutvikler instituttets kompetanse og derved forbedrer instituttets kjernevirksomhet".

(Brev av 4. juli 2008 fra Kunnskapsdepartementet)

Normalt dreier oppdragene seg om forskningsbaserte utviklingsprosjekter, f.eks. for eiere av viktig offentlig infrastruktur som er følsom for spesielle vær- eller klimaforhold.

Når instituttet deltar i enkelte konkurranser om oppdrag er det fordi instituttet plikter å sørge for at staten innehar kompetanse på felter som er av vesentlig betydning for Norge som nasjon. Eksempel på områder er maritim meteorologi og meteorologiske forhold knyttet til kraftproduksjon. Meteorologisk institutt påtar seg derfor kommersielle oppdrag innen disse fagområdene som drives etter forretningsmessige prinsipper.

Kompetansen som Meteorologisk institutt får gjennom de kommersielle oppdragene er svært verdifull for den statlige delen av tjenesten, som betjener offentlige etater med relevant værinformasjon innenfor deres ansvarsområder. Dette er informasjon som er av en annen art enn de generelle prognosene for allmennheten.

Offshore/Maritim

Meteorologisk institutt ønsker å beholde og videreutvikle statens kompetanse på varsling for  maritim- og offshore-sektoren. Instituttet deltar derfor i enkelte konkurranser om maritime oppdrag.

Produkter utviklet gjennom kontakt med oljeselskap og andre aktører i maritim sektor er med på å effektivisere og sikre maritime operasjoner. Behovet er stort, og faglig utvikling på oppdrag fra kunder på dette feltet vil også komme allmenn maritim varsling og sikkerhet til gode.

Varslingen utføres av vårt maritime fagmiljø i Bergen, ved avdelingen Vervarslinga på Vestlandet.

Energi

Meteorologisk institutt ønsker også å beholde og videreutvikle statens kompetanse på varsling for  energisektoren. Instituttet deltar derfor i enkelte konkurranser om oppdrag for denne bransjen.  Faglig utvikling på oppdrag fra kunder vil komme instituttets øvrige tjenester for allmennheten og offentlige samarbeidspartnere til gode.

Her finner du